Vážení zákazníci, v dňoch 19.-20.06. 2024 nebudeme odosielať objednávky a zákaznícky servis bude mať prestávku. Plne k dispozícii budeme opäť od piatka 21.06.2024. Ďakujeme za pochopenie.

+421 233 070 466 (Po-Pi 8:00-16:00)
Krajina doručenia

Protierózne rohože: Výhody, použitie a návod na výber

Potrebujete ochrániť svah proti erózii? Inštalácia protieróznych rohoží alebo sietí je skvelým riešením. O spevňovaní povrchu svahov pomocou prírodných materiálov sa viac dozviete v tomto článku.

Čo sa v článku dozviete? Kliknite na kapitolu a prečítajte si, čo vás práve zaujíma

Ako z článku vyťažiť maximum: V texte nájdete konkrétne spôsoby, ako spevniť svah. Funkčne, esteticky a bez náročných technických postupov.

Tento text je rozdelený na dve časti:

1. V prvej časti textu si povieme, aké prírodné výrobky sú vhodné na ochranu svahov.

2. V druhej časti začínajúcej nadpisom „Praktický sprievodca…“ nájdete konkrétne metódy povrchovej ochrany svahov. Stačí si zodpovedať štyri základné otázky a behom chvíľky si vyberiete riešenie pre spevnenie svahu na vašom pozemku.

Protierózná rohož vo svahu

Kedy a prečo začať uvažovať o spevnení svahu?

Existuje viacero dôvodov, prečo spevniť svah. Okrem estetického hľadiska je tu najmä bezpečnostné riziko: ak máte na svahu (alebo pod ním) dom, chatu či príjazdovú cestu, je možné že sa podomletý svah "ušmykne". Za následné odstraňovanie zosunutej ornice alebo za nápravu škôd zaplatíte nemalé peniaze.

Preto je lepšie svah včas spevniť a podobným nepríjemným scenárom sa vyhnúť. Okrem výstavby múru alebo kaskádovitých terás, spevnenie tvárnicami a iných finančne náročných riešení, ktoré často vyžadujú dohľad alebo posudok odborníkov, môžete menej strmé svahy spevniť aj prírodnými materiálmi.

Protierózne siete a rohože: Ekologická a účinná ochrana holých svahov

Jutové a kokosové geotextílie sa používajú na svahoch, ktoré sú v dôsledku stavebnej činnosti dočasne bez vegetácie a sú vzhľadom k svojmu sklonu, pôdnym a odtokovým podmienkam náchylné k vzniku erózie a potrebujú tak okamžitú ochranu.

Rohož alebo sieť: V texte nájdete striedavo používané obidva názvy. Protierózne siete sú výrobky s otvorenou štruktúrou (s okami). Rohože sú plošné výrobky a zaisťujú 100% pokrytie plochy, preto niektoré z nich slúžia aj ako ochrana proti burine. Niekedy sa – bez ohľadu na druh výrobku – objavuje aj výraz jutová alebo kokosová geotextília, ktorý je však zavádzajúci. 

Výhodou týchto výrobkov je, že sú z úplne prírodných materiálov a to buď z kokosu alebo juty a neobsahujú tak žiadne toxické, plastické ani znečisťujúce látky, ktoré by poškodzovali okolie. Jedná sa teda o ekologicky veľmi priaznivú variantu dočasného spevnenia svahov, na čo sa v dnešnej dobe veľmi dbá.

Pri zvýšenom povrchovom odtoku vymiela voda vo svahu erózne ryhy. Odnáša zrná zeminy a prípadne i semená rastlín a podkopáva mladé rastliny. Každé vlákno protieróznej rohože pôsobí ako hydraulický stupeň, ktorý znižuje rýchlosť prúdiacej vody (a teda aj jej silu) a zachytáva transportované častice pôdy a tým bráni erózii.

Kde sa protierózne rohože a siete využívajú?

Pri zvýšenom povrchovom odtoku vymieľa voda vo svahu erózne ryhy a brázdy. Odnáša zrná zeminy a prípadne aj semená rastlín a podomieľa mladé rastliny. Každé vlákno protieróznej rohože pôsobí ako hydraulický stupeň, ktorý znižuje rýchlosť prúdiacej vody (a teda aj jej silu) a zachytáva transportované častice pôdy a tým zabraňuje erózii.

Použitie dočasných protieróznych rohoží je veľmi rozmanité. Všeobecne sa dajú využiť pri zakladaní výsadieb v okolí rôznych verejných a občianskych stavieb, ale aj u vás na záhrade. Konkrétne potom nachádzajú využitie v dopravnom stavebníctve pri budovaní zárezov a násypov líniových stavieb, alebo pri stavbe násypových kužeľov mostov.

Ďalej sa rohože a siete využívajú vo vodnom stavebníctve na ochranu brehov pomalých vodných tokov a jazierok alebo pri výstavbe nového parku alebo záhrady. Uplatnia sa aj pri revitalizácii územia vrátane rekultivácie skládok a svahov po ťažobnej činnosti alebo v rámci navrhovaných protieróznych krajinných úprav.

Prírodné protierózne výrobky a ich životnosť

Tuhe kokosové alebo jutové vlákna sú spletené do priadze s hrúbkou približne 5 mm. Hustota vlákien určuje plošnú hmotnosť (gramáž) protieróznej siete alebo rohože.

TIP: Čím strmší je svah, tým je potrebné k účinnej protieróznej ochrane vyššie gramáže. Napríklad jutová sieť má zvyčajne gramáž 500 g/m², kokosová sieť sa zvyčajne dodáva v hustotách 400, 700 a 900 g/m². 

Protierózne rohože a ich vlastnosti

Výrobky majú podobu tkanej siete s otvorenou štruktúrou. Tuhé kokosové či jutové vlákna sú spradené do priadze s hrúbkou cca 5 mm. Hustota vlákien určuje plošnú hmotnosť (gramáž) georohože.

Platí, že čím strmší svah, tým je potrebné k účinnej protieróznej ochrane vyššej gramáže. Jutová rohož má gramáž 500 g/m², kokosová sa dodáva v hustotách 400, 700 a 900 g/m².

Životnosť je obmedzená a závisí od podmienok, v ktorých je rohož inštalovaná. Kokosová geotextília má priemernú životnosť 36 mesiacov a juta na svahy 12-24 mesiacov. Už po prvej zime začne dochádzať k rozkladu rohože a tým aj k uvoľňovaniu minerálnych látok do pôdy, ktoré ju obohatia a podporia rast vegetácie.

Postupne sa do pôdy odovzdajú až 4 tuny látok na 1 ha. Vegetácii prospeje aj to, že kokosové vlákna zadržiavajú vodu, a to až 8násobok svojej hmotnosti.

Navyše majú vhodné pH a dokážu do seba absorbovať aj živiny, ktoré rastlinám umelo dodáme a postupne ich uvoľňovať. Celkovo teda podporujú vývoj zdravého koreňového systému rastlín, ktorý v budúcnosti preberie protieróznu funkciu na svahu.

Postupný rozklad rohoží a sietí prospeje aj rastlinám

Už po prvej zime sa začne rozklad rohože alebo siete a tým aj uvoľňovanie minerálnych látok do pôdy, čo ju obohatí a podporí rast vegetácie. Postupne do pôdy uvoľní až 4 tony látok na 1 ha.

Rastlinám prospeje aj to, že kokosové vlákna zadržiavajú vodu, a to až 8-násobok svojej hmotnosti. Navyše majú vhodné pH a dokážu do seba absorbovať aj živiny, ktoré rastlinám umelo dodáme, a postupne ich uvoľňovať.

Celkovo teda protierózne rohože podporujú vývoj zdravého koreňového systému rastlín, ktorý v budúcnosti preberie protieróznu funkciu na svahu.

Záver 1. časti: Kedy použiť prírodné rohože a siete?

Protierózne rohože a siete z rozložiteľných materiálov sú vhodné, ak:

  • Hľadáte ekologicky šetrné výrobky, ktorých životnosť sa pohybuje v jednotkách rokov. Do tej doby musí prevziať funkciu protieróznej ochrany vysadená vegetácia.
  • Riešite povrchové spevnenie – ochranu proti erózii – svahov s maximálnym sklonom do približne 45 stupňov. Pri príkrejších svahoch je potom zvyčajne nutné situáciu riešiť iným spôsobom.
  • Uprednostňujete prírodné a estetické riešenie, ktoré pôsobí vkusne aj vtedy, keď vysadené rastliny ešte len rastú a zatiaľ ešte nepokryli svah v celom rozsahu.

Odpovedali ste kladne na všetky vyššie uvedené body? Pokračujte ku druhej časti textu, kde si už predstavíme konkrétne metódy spevnenia svahov. 

Protierózna rohož Geomat K-J vo svahu

Praktický sprievodca: ako vybrať vhodnú rohož alebo sieť na svah

Ak ide o bežné úpravy terénu, pri ktorých nie je potrebné riešiť ďalšie okolnosti – príliš strmý svah, problémy s vnútornou stabilitou svahu (ktoré protierózne výrobky nevyriešia), bezprostredná blízkosť verejnej komunikácie alebo inej zástavby atď. – rozhodujú o výbere vhodného riešenia odpovede na štyri základné otázky:

  • Aký je sklon svahu?
  • Aký typ pôdy prevláda na svahu?
  • Aký druh vegetácie plánujete na svahu vysadiť?
  • Má svah zostať pochôdzny aj po dokončení úprav?

Z našej skúsenosti sa záujemcovia o vhodné riešenie rozhodujú väčšinou na základe prvej otázky. Preto sme ju vybrali ako základný parameter pre zostavenie tabuľky nižšie, v ktorej nájdete riešenia pre váš svah.

Ako pracovať s tabuľkou: V prvom stĺpci vyberte sklon svahu. Hodnotu nie je vždy nutné poznať na stupeň presne, ale je rozdiel, či má svah, ktorý chcete spevniť, sklon 30 alebo 55 stupňov.

TIP: Odhad sklonu svahu len pohľadom môže byť niekedy viac ako zavádzajúci (rovnako zmätočný však môže byť aj snímok svahu, odfotený pod nesprávnym uhlom). Preto je lepšie sklon svahu zmerať. Na tieto účely je možné použiť mechanický alebo elektrický sklonomer alebo aplikáciu SnowSafe, ktorú si nainštalujete priamo do chytrého telefónu.

Nájdite rozsah hodnôt, kam patrí aj sklon vášho svahu. V druhom stĺpci potom nájdete číslo riešenia. Potom už len pokračujte nižšie na stránku. Pod tabuľkou nájdete všetky riešenia vrátane číselného označenia.*

Sklon svahu Návrh riešenia
Do 30 stupňov Riešenie č. 1
30–50 stupňov Riešenie č. 2
50 a viac stupňov Riešenie č. 3

* Za konečné posúdenie vhodnosti uvedených riešení pre zamýšľané použitie, spôsob ich použitia a všetky súvisiace riziká a zodpovednosť nesie používateľ. Ak si nie ste istí a potrebujete technicky správne riešenie pre konkrétnu situáciu, obráťte sa na odbornú firmu, ktorá za stanovených podmienok vypracuje posúdenie, návrh alebo projekt.

Riešenie č. 1: pre svahy so sklonom do 30 stupňov

Ochrana proti povrchovej erózii na svahoch s týmto sklonom je možná pomocou protieróznych sietí aj rohoží. V teréne je možné vysadiť pôdopokryvné rastliny aj trávu. Záleží teda na vašich preferenciách:

  • Pre prevládajúcu ílovitú alebo piesočnatú pôdu (teda pôdy s prevládajúcou jemnozrnnou frakciou) sú o niečo vhodnejšie rohože (celoplošné výrobky) než siete s otvorenou štruktúrou.
  • Ak má svah zostať pochôdzny, vysaďte na svahu radšej trávu namiesto pôdopokryvných rastlín (tie ale môžete vysadiť ako solitéry na zatrávnenom svahu).
  • Ak chcete ochrániť svah aj pred zarastaním burinou – a nechcete na záhrade netkanú textíliu z plastov – zvoľte ekotextíliu.

Konkrétny návrh riešenia č. 1

V prvom kroku na mierne zhutnený svah vysaďte väčšiu zeleň (kríky, stromy atď.). Menšiu zeleň (pôdopokryvné rastliny, tráva) je možné vysadiť aj po inštalácii protieróznej ochrany.

V druhom kroku vyberte jedno z týchto riešení:

1. položte hnedú netkanú textíliu Agrotex N50 a na ňu kokosovú sieť Geomanet K400,

2. položte rozložiteľnú ekotextíliu Agrotex EKO+. Tá na svahu vydrží do doby, než sa vysadené pôdopokryvné rastliny rozrastú,

3. položte mulčovaciu rohož Geomat K-P (obsahuje plastovú sieťku, vhodnejšia pre výsadbu trávy); alebo rohož Geomat K-J (obsahuje len prírodné materiály, tiež vhodnejšia pre výsadbu trávy),

3.položte mulčovaciu rohož Geomat K-L (obsahuje len prírodné materiály, vhodnejšia pre pôdopokryvné rastliny).

Všetky protierózne výrobky musíte na svahu upevniť napr. 30 cm dlhými oceľovými skobami Geopin Steel (o upevnení protieróznych výrobkov sa dozviete viac na konci článku).

Protierózna rohož Geomat K-J na svahu

Riešenie č. 2: pre svahy so sklonom 30–50 stupňov

Na svahoch s týmto sklonom už nie je možné použiť ľubovoľný druh siete alebo rohože, ako je to pri teréne s menším sklonom.

Protierózne rohože a základné varianty protieróznych sietí odporúčané na svahy s max. sklonom 30–35 stupňov. Ak je svah strmší, výrobky už nemusia byť pre daný zámer dostačujúce.

Na svahoch so sklonom nad 40 stupňov väčšinou nie je vhodná ani výsadba trávy: na príliš strmých svahoch trávne semeno nemá dostatok závlahy a vysychá. Silné dažde môžu trávne semeno spláchnuť skôr, ako sa stihne uchytiť a vyklíčiť v pôde.

Po svahoch nad 35 stupňov je navyše obťažný aj pojazd kosačkou. Preto je už nutné poznať presnejšie sklon svahu.

Konkrétny návrh riešenia č. 2

V prvom kroku na mierne zhutnený svah vysaďte väčšie rastliny (kríky, stromy atď.). Menšie rastliny (pôdopokryvné rastliny, tráva) je možné vysadiť aj po inštalácii protieróznej ochrany.

V druhom kroku – v závislosti od preferencií a sklonu terénu – vyberte jedno z týchto riešení:

Pre svahy so sklonom 30–35 stupňov:

1. položte hnedú netkanú textíliu Agrotex N50 a na ňu kokosovú sieť Geomanet K400,

2. položte rozložiteľnú ekotextíliu Agrotex EKO+. Tá na svahu vydrží do doby, než sa vysadené pôdopokryvné rastliny rozrastú,

3. položte mulčovaciu rohož Geomat K-P (obsahuje plastovú sieťku, vhodnejšia pre výsadbu trávy); alebo rohož Geomat K-J (obsahuje len prírodné materiály, tiež vhodnejšia pre výsadbu trávy),

4.položte mulčovaciu rohož Geomat K-L (obsahuje len prírodné materiály, vhodnejšia pre pôdopokryvné rastliny).

5. použite akýkoľvek výrobok alebo navrhovanú kombináciu zo zoznamu nižšie.

Jutová protierózna sieť Geomanet J na svahu

Pre svahy so sklonom 35–45 stupňov:

1. položte hnedú netkanú textíliu Agrotex N50 a na ňu kokosovú sieť Geomanet K700,

2. položte rozložiteľnú ekotextíliu Agrotex EKO+. Tá na svahu vydrží do doby, než sa vysadené pôdopokryvné rastliny rozrastú,

3. položte rohož s trávnym osivom Greenetex Geotextilie EKO.*

* Tento model prírodnej rohože obsahuje integrované trávne osivo, ktoré zabezpečuje efektívne ozelenenie svahu. Ak chcete svah zatrávniť, nemusíte riešiť dodatočný nákup trávneho semena.

Protierózna kokosová sieť na svahu

Riešenie č. 3: pre svahy so sklonom 50 a viac stupňov

Pre bežné protierózne výrobky je svah s týmto sklonom už príliš strmý. Nevhodná je aj výsadba trávy: na príliš strmých svahoch trávne semeno nemá dostatok závlahy a usychá. Silnejšie prívalové dažde zase môžu semeno spláchnuť skôr, než sa stihne uchytiť a vyklíčiť v pôde.

Ak teda chcete na strmých svahoch vysadiť vegetáciu, zvážte výsadbu pôdopokryvných rastlín-plaziviek, ktoré sa aj na väčšej ploche rozrastú pomerne rýchlo: bežne do 2–3 rokov.

Konkrétny návrh riešenia č. 3

V prvom kroku na mierne zhutnený svah vysaďte väčšiu zeleň (kríky, stromčeky atď.). Menšiu zeleň (pôdopokryvné rastliny, trávu) je možné vysadiť aj po inštalácii protieróznej ochrany.

V druhom kroku vyberte jedno z týchto riešení:

1. položte hnedú netkanú textíliu Agrotex N50 a na ňu kokosovú sieť Geomanet K 900,*

2. položte rohož s trávnym osivom Greenetex Geotextilie EKO.*

3. obráťte sa na odborníkov, ktorí navrhnú individuálne riešenie.

* Pre svah so sklonom okolo 50 stupňov môžete uvažovať o inštalácii rohože a siete uvedených v možnosti 1. a 2. Pri strmších svahoch už konzultujte riešenie individuálne

Protierózna rohož s trávnym osivom na svahu

Zvolili ste si vhodný protierózny výrobok? Nezabudnite, že každú ekotextíliu, rohož alebo sieť je potrebné na príkrom svahu riadne upevniť, aby odolali silnejším prívalovým dažďom.

Ako upevniť rohože na svahoch?

Na ukotvenie rohoží a sietí sa používajú oceľové kotviace skoby Geopin Steel, alebo alternatívne drevené kolíky Geopin Wood (pre zástancov prírodných materiálov). 

Nie ste si istí, koľko kolíkov budete potrebovať? Prečítajte si náš návod, ako upevniť rohože na svahoch.

Skoby na netkanej textilii

Správna protierózna rohož ochráni nezatrávnený svah pred eróziou a zároveň podporí rast rastlín.

Vyberte si protierózny výrobok podľa vašich preferencií a potrieb. Zabezpečíte svah proti vodnej aj veternej erózii a vďaka estetickému riešeniu z neho vytvoríte dominantný prvok vo vašej záhrade

Produkty uvedené v článku

Vaše dotazy

Náš profesionálny personál Vám pomôže s výberom a vysvetlí všetky spôsoby a postupy použitia ponúkaných výrobkov.

Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
alebo nechajte na seba kontakt a my Vám zavoláme
Kliknutím na „Odoberať“ vyjadrujete súhlas so spracovaním e-mailu podľa našich zásad spracovanie osobných údajov.

Žiadna otázka nebola nájdená. Spýtajte sa ako prvý.

Potrebujete poradiť? Neviete, ktorý produkt vybrať? Akú variantu? Nestrácajte čas samoštúdiom informácií na internete. Náš profesionálni personál Vám pomôže s výberom a vysvetlí všetky spôsoby a postupy použití ponúkaných výrobkov. Poslať otázku

Blog

Recenzia: 7 najlepších skleníkov pre rok 2024

Uvažujete nad kúpou nového skleníka, v ktorom si vypestujete zásobu čerstvého ovocia a zeleniny? Ak sa nechcete v nekonečnej ponuke rôznych modelov skleníkov na trhu stratiť, čítajte ďalej. 🙋‍♂️ Pripravili sme pre vás zoznam siedmich najlepších záhradných skleníkov, vrátane hodnotenia od pestovateľov, ktorí si skleník už zaobstarali.

Jutové a kokosové geotextílie a ich využitie (aktualizované)

Potrebujete ochrániť svah proti erózii? Inštalácia protieróznych rohoží alebo sietí je skvelým riešením. O spevňovaní povrchu svahov pomocou prírodných materiálov sa viac dozviete v tomto článku.

Spevnenie brehu: Objavte účinné a ekologické riešenie

Preteká okolo vášho pozemku rieka alebo potok a obávate sa, že divoká voda jedného dňa odnesie časť vášho pozemku? Prečítajte si, ako spevniť breh vodného toku aj inak ako guľatinou alebo tvárnicami. 
Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhajú Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš súhlas s použitím súborov cookies, aby sme Vám mohli spríjemniť nakupovanie na našom webe, uľahčiť Vám celý rad krokov pri nákupe a sami sa mohli stále zlepšovať. Kliknutím na tlačidlo „Áno, v poriadku“ súhlasíte s uložením cookies do Vášho prehliadača, vďaka ktorým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti nájdete na stránke „Informácie o cookies“.