+421 233 070 466 (Po-Pi 8:00-16:00)
Krajina doručenia

Obchodné podmienky (maloobchod)

Obchodné podmienky spoločnosti GEOMAT Slovakia s.r.o.
pre maloobchodný predaj (zákazníci nenakupující na IČ)

Platnosť od 01. 09. 2023

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti GEOMAT Slovakia s.r.o. sú platné pre maloobchodný predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.geomall.sk
 2. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti GEOMAT Slovakia s.r.o, so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, identifikačné číslo: 45308012, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave vo vložke Sro 62091/B-Zbl. (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.geomall.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.geomall.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 4. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  a) objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

 4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  a) v hotovosti - dobierkou - pri preberaní tovaru od doručovateľa - úhradou tovaru v hotovosti vodičovi prepravnej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi;
  b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č 10785600018/1111, vedený v spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");

 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (článok 2.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.
 7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ho pri odovzdaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorú zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Vyúčtovaciu faktúru priloží predávajúci k vymieňanému tovaru.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. §10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný zaslať alebo odovzdať predávajúcemu tovar, ktorý od neho obdržal, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Adresy pre zaslanie alebo odovzdanie tovaru kupujúcemu sú nasledujúce:

  Označenie dodávateľa Názov dodávateľa Adresa pre vrátenie tovaru dodávateľa
  GEOMAT GEOMAT Slovakia s.r.o. Sklad GEOMAT, Jarottatrans Slovakia s.r.o., Ivachnová 22, 034 83 Liptovská Teplá, Slovensko
  Gutta Gutta ČR - Praha spol. s r.o. Sklad Gutta ČR - Praha spol. s r.o., Lotouš 37, 273 79 Slaný, Česká republika
  Lanit Plast Garden LANIT PLAST, s.r.o. Sklad LANIT PLAST, s.r.o., Hlubočinka 809, 251 68 Sulice, Česká republika
 6. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie vždy kupujúci. Tovar musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou službou, popr. ak to nie je možné, bežnou prepravnou spoločnosťou. Zásielky na dobierku nebudú prijaté. Predávajúci akceptuje vrátenie tovaru iba v zákonnej 14 dennej lehote. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť vrátiť tovar v zákonnej lehote, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením tejto povinnosti. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti (odovzdá). Predávajúci vykoná preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od vrátenia dodaného tovaru. Kupujúci ustanovenie tohoto odstavca berie výslovne na vedomie. Vrátenie kúpnej ceny znížené o náklady na dodanie tovaru, príp. náklady za zníženie hodnoty tovaru apod. vykoná predávajúci bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je takisto oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody (popr. zníženú hodnotu tovaru, ktorý predávajúci kupujúcemu vyúčtuje) je predávajúci oprávnený jednostranne započať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že sa spôsob dopravy nedohodol na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 20 EUR (slovom: dvadsať eur) a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
 3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho skladu uvedenej na webovej stránke http://www.geomat.sk/kontakt/.

7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
 3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť, ktorá je Správcom osobných údajov, spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje zákazníkov a záujemcov o výrobky a služby spoločnosti (ďalej len "Zákazníci"):

  a) v prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; poštovú alebo doručovaciu adresu; e-mailovú adresu; telefónne číslo.
  b) v prípade spoločností: tituly, meno a priezvisko kontaktných osôb; pracovnú pozíciu kontaktných osôb; adresu pracoviska kontaktných osôb, telefónne číslo kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti.

 2. Vyššie uvedené osobné údaje sa musia spracovať za účelom identifikácie strán a plnenie zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenie a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje:

  a) článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, a
  b) článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany.

 3. Osobné údaje budú spracovávané Spoločnosťou za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie po dobu dlhšiu.
 4. Na emailovú adresu uvedených kontaktných osôb budú v prípade záujmu Zákazníka zasielane obchodné oznámenia, pretože tento postup je v súlade s ust. § 62 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru či služieb a možno ich kedykoľvek odhlásiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  a) zaslaním listu na kontaktnú adresu Spoločnosti,
  b) zaslaním emailu na adresu privacy@geomat.eu
  c) preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

 5. Zákazníci majú podľa Nariadenia právo:

  a) požadovať od Spoločnosti informáciu, aké osobné údaje o zákazníkovi Spoločnosť eviduje,
  b) vyžiadať si u Spoločnosti prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
  c) požadovať od Spoločnosti vymazanie týchto osobných údajov, tento výmaz Spoločnosť uskutoční, ak nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami Spoločnosti,
  d) na účinnú súdnu ochranu, ak má Zákazník za to, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania údajov v rozpore s týmto Nariadením,
  e) na prenosnosť údajov,
  f) požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
  g) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
  h) namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

9. DORUČOVANIE

 1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.
 2. Správa je doručená:

  a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom;
  b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom;
  c) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať;
  d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
 3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 5. Kontaktné údaje predávajúceho: GEOMAT Slovakia s.r.o.. Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, info@geomall.sk, telefón +420 548 217 047.

Blog

Recenzia: 7 najlepších skleníkov pre rok 2024

Uvažujete nad kúpou nového skleníka, v ktorom si vypestujete zásobu čerstvého ovocia a zeleniny? Ak sa nechcete v nekonečnej ponuke rôznych modelov skleníkov na trhu stratiť, čítajte ďalej. 🙋‍♂️ Pripravili sme pre vás zoznam siedmich najlepších záhradných skleníkov, vrátane hodnotenia od pestovateľov, ktorí si skleník už zaobstarali.

Jutové a kokosové geotextílie a ich využitie (aktualizované)

Potrebujete ochrániť svah proti erózii? Inštalácia protieróznych rohoží alebo sietí je skvelým riešením. O spevňovaní povrchu svahov pomocou prírodných materiálov sa viac dozviete v tomto článku.

Spevnenie brehu: Objavte účinné a ekologické riešenie

Preteká okolo vášho pozemku rieka alebo potok a obávate sa, že divoká voda jedného dňa odnesie časť vášho pozemku? Prečítajte si, ako spevniť breh vodného toku aj inak ako guľatinou alebo tvárnicami. 
Hotline Potrebujete poradiť s výberom tovaru alebo objednávkou?
+421 233 070 466 info@geomall.sk V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
Cookies pomáhajú Vám i nám

My, GEOMAT s.r.o., oceníme Váš súhlas s použitím súborov cookies, aby sme Vám mohli spríjemniť nakupovanie na našom webe, uľahčiť Vám celý rad krokov pri nákupe a sami sa mohli stále zlepšovať. Kliknutím na tlačidlo „Áno, v poriadku“ súhlasíte s uložením cookies do Vášho prehliadača, vďaka ktorým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti nájdete na stránke „Informácie o cookies“.